ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರ | Karnataka State Administrative Tribunal
  • Hon'ble Chairman & Members of Tribunal

ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಸದಸ್ಯರು

Registrar

ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ

(DoB) 28.05.1960
ಕಚೇರಿ ಅವಧಿ: (DoA) 17.06.2019 (DoR) 16.06.2024
Registrar

ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಟಿ.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ

(DoB) 15.10.1957
ಕಚೇರಿ ಅವಧಿ: (DoA) 14.06.2019
ರಿಂದ (DoR) 14.10.2022

(ಬೆಳಗಾವಿ ಪೀಠ: 24.06.2019 ರಿಂದ)


Judical Member

ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಆರ್ ಬಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸಿಂಗ್

(DoB) 15.05.1961
ಕಚೇರಿ ಅವಧಿ: (DoA) 04.04.2020
(DoR) 03.04.2025

(ಕಲಬುರಗಿ ಪೀಠ: 04.05.2020 ರಿಂದ)


ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಆಡಳಿತ ಸದಸ್ಯರು

Administrative Member

ಮಾನ್ಯ ಡಾ. ಎಸ್ ಕೆ ಪಟ್ಟನಾಯಕ್

(DoB) 23.09.1958 ಕಚೇರಿ ಅವಧಿ: (DoA) 17.06.2020 (DoR) 22.09.2023


Administrative Member

ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಎನ್ ಶಿವಶೈಲಂ

(DoB) 23.04.1960 ಕಚೇರಿ ಅವಧಿ: (DoA) 17.06.2020(DoR) 22.04.2025