Photo Gallery | Karnataka State Administrative Tribunal
ಶ್ರೀ ಟಿ.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ, ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಸದಸ್ಯರು, ಕೆ.ಎಸ್.ಎ.ಟಿ, ಪ್ರಧಾನ ಪೀಠ, ಬೆಂಗಳೂರು, ರವರ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸಮಾರಂಭ.